Додаткова угода до договору

Додаткова угода до договору: зразки та шаблони

Додаткова угода до договору

Строки укладення та публікації договору

Підстави для внесення змін до договору. Приклади додаткових угод

Строки укладення та публікації договору

Згідно Закону України “Про публічні закупівлі” (далі-Закон) за результатами проведення процедури закупівлі Замовник укладає з Постачальником-Переможцем процедури закупівлі договір.

Це може бути зроблено не раніше, ніж через не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів – при проведенні скороченої переговорної процедури закупівлі) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

Після укладення договору Замовник має опублікувати договір про закупівлю – протягом двох днів з дня його укладення. Також не зайвим є нагадати, що умови договору не мають відрізнятись від змісту тендерної пропозиції. Якщо в складі тендерної документації був наданий проект, відповідно всі умови укладеного договору мають відповідати умовам, що були в проекті договору.

Адже згідно частини 4 статті 36 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

 
Прочитайте статтю про Умови договору про закупівлю, строки укладення та оприлюднення договору

Після укладення договору та його публікації починається його виконання. Відповідно під час виконання договору можуть виникати моменти, які потребують внесення змін в договір.

Нагадаємо також, що при внесенні змін до договору Замовник має опублікувати повідомлення про внесення змін до договору – протягом трьох днів з дня внесення змін.

Підстави для внесення змін до договору. Приклади додаткових угод

При цьому Ви маєте врахувати, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника (приклад додаткової угоди згідно вказаної підстави за посиланням);

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі (приклад додаткової угоди згідно вказаної підстави  за посиланням);

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі (приклад додаткової угоди згідно вказаної підстави  за посиланням);

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) (приклад додаткової угоди згідно вказаної підстави  за посиланням);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої цієї статті

5. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку (приклад додаткової угоди згідно вказаної підстави  за посиланням).

Про укладення додаткових угод та публікацію звіту про укладений договір Ви можете прочитати  за посиланням.

Додатково про укладення договору та про зміну істотних його умов Ви можете прочитати в листах МЕРТУ:

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Щодо зміни істотних умов договору про закупівлю

Всі приклади протоколів були  розроблені Агентством “Консалт” konsaltua.com

Источник: https://infobox.prozorro.org/articles/prikladi-dodatkovih-ugod-do-dogovoru

Додаткова угода про зміну та доповнення пунктів Договору

Додаткова угода до договору

ДОДАТКОВА УГОДА
про зміну Договору
_______________________ N ___
від “___” ____________ ____ р.

м. ____________                                                        “___” _____________ 20__ р.

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується “Замовник”) в особі ______________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,

(вказати:статуту, довіреності, положення тощо)

та

__________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується “Виконавець”) в особі ___________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо -“Сторона”)

відповідно до ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду про зміну Договору ____________________ N ___ від “___” ____________ ____ р., укладеного між _________________ та _________________, (надалі іменується “Угода”) про наступне:

1. Замовник і Виконавець у зв'язку з ___________________________________ _______________________________________________________________________

(мотиви та причини, через які сторони змінюють Договір)

погодились змінити і доповнити Договір ________________________N ___ від “___” _____________ ____ р.

2. Змінити нижчевказані умови Договору, виклавши їх у наступній редакції:

“п. _____

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________”;

“п. _____

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________”.

3. Доповнити Договір такими пунктами:

“п. _____

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________”;

“п. _____

_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________”.

4. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

5.

Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6. Ця Угода складена українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
__________________________ПідписиЗа замовника
Керівник ________________/________/
м. п.
Виконавець
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
__________________________сторінЗа Виконавця
Керівник ________________/________/
м. п.

Источник: https://legalexpert.in.ua/dodatkova-ugoda-pro-zminu-ta-dopovnennya-punktiv-dogovoru

Дополнительное соглашение о выполнении работ по содержанию, сохранению и развитию научного объекта, представляющего национальное достояние

Додаткова угода до договору

_____________________________________________________________________________________
                         (найменування об'єкта національного надбання відповідно до акта Кабінету Міністрів України)
_____________________________________________________________________ (далі – об'єкт НН)

м. Київ

“___” ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування відповідального органу)
в особі ________________________________________________________________________, що діє
              (посада керівника / уповноваженої керівником відповідального органу особи, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі (розпорядчого документа)1 ____________________________________________________
                                                                     (найменування відповідального органу, реквізити та назва (розпорядчого документа)1)

1 Зазначається відповідний вид розпорядчого документа, прийнятий у відповідальному органі (наказ, розпорядження, постанова, рішення).

та довіреності (за наявності) ____________________________________________________________
                                                                            (найменування відповідального органу, реквізити та назва довіреності)
(далі – Замовник), та_____________________________________________________________________________________

                                                                               (найменування відповідальної установи)
в особі ________________________________________________________________________, що діє

                                     (посада керівника / уповноваженої керівником особи, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі Статуту (Положення), затвердженого________________________________________________________, та/або довіреності (за наявності),

                                 (реквізити та назва розпорядчого документа1)
виданої ________________________________________________________________________ (далі –

                                                                                                         (ким і коли)
Виконавець), з іншої сторони (далі – Сторони), відповідно до пунктів 1.3, 1.4 розділу I договору N ____/________ від “___” ____________ 20__ року (далі – Договір), Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про Державний бюджет України на 20__ рік”, (розпорядчого документа)1 __________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування відповідального органу)
від ___ ___ ______ N ______ “__________________________________________________________”,
                                                  (назва розпорядчого документа1 щодо обсягів фінансування об'єктів національного надбання)
Порядку вирішення питань щодо утримання, збереження та розвитку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року N 1233 “Деякі питання наукових об'єктів, що становлять національне надбання” (далі – Порядок утримання, збереження та розвитку об'єктів НН), уклали цю Додаткову угоду до Договору N ____/______ від “___” ____________ 20__ року та дійшли згоди про таке.

1. Дію Договору продовжити до 31 грудня 20__ року.

2.

Джерелом фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету з утримання, збереження та розвитку об'єкта НН у 20__ році є загальний фонд державного бюджету за КПКВК ________________________________________________________________________________________________

                                                     (зазначаються КПКВК, назва бюджетної програми та відповідні КЕКВ)
______________________________________________, КЕКВ _____, КЕКВ _____, КЕКВ _____.

3.

Вартість робіт з утримання, збереження та розвитку об'єкта НН у 20__ році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету визначається (розпорядчим документом)1
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування відповідального органу)
від ___ ___ ______ N _____ “____________________________________________________________”
                                                    (назва розпорядчого документа1 щодо обсягів фінансування об'єктів національного надбання)
з урахуванням обсягів, передбачених планом заходів на 20__ рік, необхідних для утримання, збереження та розвитку за рахунок коштів загального фонду державного бюджету об'єкта національного надбання (додаток 1), і складає – ____________________________________________
                                                                                                                                        (сума числом та словами)
______________________________________________________________________________ тис. грн.

Планова калькуляція кошторисної вартості робіт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з утримання, збереження та розвитку об'єкта національного надбання та розрахунки витрат за статтями до неї (додаток 2) є невід'ємними частинами Додаткової угоди.

4. Результати виконання плану заходів на 20__ рік, необхідних для утримання, збереження та розвитку за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, об'єкта національного надбання (додаток 1.1), за його наявності зазначаються (за кодами надходжень) окремим розділом у звіті про наукові результати, досягнуті з використанням об'єкта НН, за звітний період.

5. Виконавець несе відповідальність за цільове та ефективне використання бюджетних коштів та фактичні витрати відповідно до бухгалтерського обліку згідно з чинним законодавством.

Виконавець не має права без погодження із Замовником вносити зміни до планової калькуляції кошторисної вартості робіт.

6. Додатки до Додаткової угоди є її невід'ємними частинами.

7. Додаткову угоду укладено у трьох2 оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

____________
2 Кількість примірників визначається за згодою Сторін.

8. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору.

Відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України дія Додаткової угоди поширюється на взаємовідносини Сторін, які виникли з 01 січня 20__ року та діяли до моменту укладення Додаткової угоди.

Источник: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TF031336.html

ГосЗащита
Добавить комментарий